Regulamin

świadczenia usług sklepu internetowego Sarah Magic, zwany dalej Regulaminem

1. Podstawowe dane dotyczące w szczególności firmy, adresu i rodzaju działalności przedsiębiorcy

 

Sarah Magic jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Agnieszka Barańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Barańska,

z siedzibą w:

Prenzlauer Promenade 188,

13189 Berlin

Niemcy

 1. wpisaną do CEIDIG – zwana dalej Usługodawcą. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie Sarah Magic.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 3. Usługobiorca (, czytając naszą stronę, korespondując z nami, dokonując zakupów w naszym sklepie Sarah Magic oświadcza, ze zapoznał sięz warunkami naszego Regulaminu, który udostępniamy poniżej i  w pełni  akceptuje jego warunki, a jeśli ich nie akceptuje winien niezwłocznie opuścić stronę sklepu.
 4. Sklep internetowy Sarah Magic  ma prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez osobnego powiadamiania o powyższym usługobiorców oraz osób korzystających ze strony sklepu internetowego Sarah Magic. Jeśli osoba odwiedzająca stronę Sklepu internetowego Saragh Magic, lub korzystająca z usług  nie akceptuje zmiany Regulaminu, winna opuścić stronę i nie korzystać                                    z zawartych w niej informacji lub usług. Osoba korzystająca ze strony sklepu Saragh Magic w jakikolwiek sposób, zobowiązana jest do stałego śledzenia Regulaminu. Jeżeli  po jego zmianie nie akceptuje go, winna opuścić stronę sklepu i zaprzestać korzystania z usług.

2. Rodzaj i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną

 

Sarah Magic jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać usługi oraz artykuły wykonane osobiście przez Aggę Soyalę, oraz inne które oferuje sklep. Sklep internetowy Sarah Magic posiada licencję na sprzedaż  usług i artykułów autorstwa Aggi Soyali oraz prezentacji treści i ofert jej autorstwa.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca

 

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu Sarah Magic wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Na stronie internetowej sklepu mogą znajdować się linki do innych stron zewnętrznych, co do których sklep nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, gdyż ich nie poleca ani nie reklamuje. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności innych stron zewnętrznych i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą powstać z korzystania ze stron zewnętrznych.
 3. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 4. Sklep internetowy Saragh Magic dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia odbiorcom stałego dostępu do strony internetowej Sklepu oraz korzystania z usług, z zastrzeżeniem możliwości okresowego zawieszenia funkcjonowania strony bez wcześniejszego powiadomienia o powyższym.
  Informacja o zawieszeniu funkcjonowania strony internetowej zostanie podana do wiadomości niezwłocznie po zawieszeniu z podaniem informacji o ewentualnym terminie tego zawieszenia.

4. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (rejestracja) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji (usługi/artykułu), wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź wiadomość sms (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją)  potwierdzający przyjęcie zamówienia.

5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a sklep Saragh Magic zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Zamawiającego, a następnie sklep Saragh Magic zwraca związane z tym koszty, które zostaną uznane przez sklep za uzasadnione.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem.              W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, sklep  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, sklep informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłki ponosi Zamawiający w ramach zamówienia.

 

7. Prawa autorskie

 1. Wszelkieartykuły oraz usługi autorstwa Aggi Soyali, które oferujeSklep internetowy Saragh Magicna stronie internetowej Sklepu a także udostępnione na platformach społecznościowych  oraz w każdy inny sposób, są objęte prawem autorskim Aggi Soyali. Jakiekolwiek naruszenie praw autorskich Aggi Soyali, w tym samego znaku towarowego „Agga Soyala” jest zabronione.
 2. Prawem autorskim chronione są także teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki i inne materiały dostępne w ofertach i informacjach zawartych na innych stronach, blogach, jak również szata graficzna oraz  układ prezentowanych treści – autorstwa Aggi Soyali. Plagiat i jakiekolwiek kopiowanie w/w jest zabronione, pod rygorem skutków prawnych.
 3. Nazwy rytuałów, przepowiedni (wróżb),sposób ich wykonania czy prezentacji oraz szata graficzna, układ stron prezentujących te treści są objęte prawem autorskim Aggi Soyali. Kopiowanie czy inne wykorzystanie w/w jest zabronione, pod rygorem skutków prawnych. Treści te mają charakter zarejestrowanych znaków handlowych i towarowych, są objęte pełnym autorskim. Korzystanie z tych treści jest zabronione bez pisemnej zgody Aggi Soyali, pod rygorem skutków prawnych.

8. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych osób fizycznychkorzystających z usług oferowanych na stronie internetowej sklepu internetowego Saragh Magic – jest Agnieszka Barańska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w

Prenzlauer Promenade 188,

13189 Berlin

Niemcy

 1. Przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przyjęcia zamówienia, wykonania usługi, dostawy towaru, wystawienia rachunku/faktury itp. (w szczególności: imię i nazwisko, adres email, adres do doręczeń, numer telefonu, data urodzenia), odbywa się w związku z przyjęciem zamówienia, wykonaniem usługi, dostawą towaru, wystawieniem rachunku/faktury.
 2. Podawanie Administratorowi w/w danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla przyjęcia zamówienia, wykonania usługi, dostawy towaru, wystawienia rachunku/faktury. Nie wszystkie w/w dane osobowe są niezbędne w celu wykonania danej usługi. O powyższym decyduje przyjmujący zgłoszenie (Usługodawca).
 3. Dane osobowe udostępnione Administratorowi nie będą przekazywane innym podmiotom, za   wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe są przechowywane jedynie  w okresie niezbędnym do spełnienia celu w jakim zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 5. Na zasadach określonych przepisami RODO, Usługobiorca – osoba fizyczna posiada prawo do żądania od Administratora:

–  dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych;

–  tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze Usługobiorca – osoba fizyczna ma prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych tej osoby do momentu  wycofania zgody.

 1. Jeżeli Usługobiorca – osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie Administratorowi danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Usługodawcą.W przypadku nie podania danych osobowych Usługodawca nie będzie mógł zawrzeć z Usługobiorcą umowy (tj. przyjąć zamówienia, wykonać usługi, dostarczyć towaru, wystawić rachunku/faktury).
 3. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016r., Nr 119, s. 1), zwanej dalej w skrócie „RODO”.

9. Postanowienia końcowe

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybierz walutę:
EUR Euro