Regulamin

Ogólne warunki handlowe (skrót niemiecki: AGB)

Ogólne warunki handlowe (OWH) i informacje dla konsumenta dotyczące umów kupna zawieranych na stronie internetowej oferenta sarahmagic.com przez sklep internetowy sarahmagic.com, Agnieszka Barańska, Tauernallee 71, 12107 Berlin, Niemcy – zwanym dalej oferentem – a klientem, Jeżeli nie ustalono inaczej, nie uwzględnia się własnych warunków klienta.

§ 1 Zakres obowiązywania i wskazówki ogólne

(1) Z zastrzeżeniem porozumień i ustaleń indywidualnych, które mają pierwszeństwo przed tymi OWH, obowiązują w stosunkach handlowych między oferentem a klientem wyłącznie następujące Ogólne Warunki Handlowe w całości w wersji obowiązującej w momencie zamówienia. Odbiegające od tego warunki handlowe klienta kategorycznie nie znajdują zastosowania, chyba że oferent wyraźnie przyjął ich obowiązywanie w sposób pisemny.

(2) Klient jest konsumentem, jeżeli cel zamówionej dostawy i usługi nie może być zaliczony do jego działalności komercyjnej lub samodzielnej działalności gospodarczej. Natomiast przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, albo spółka zdolna prawnie, która zawierając umowę działa wykonując swoją działalność komercyjną lub samodzielną działalność gospodarczą.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Umowa zostaje zawarta z:

Agnieszka Barańska,

Tauernallee 71,

12107 Berlin

Niemcy

(2) Istotne właściwości towaru wynikają ze sporządzonego każdorazowo przez Sprzedającego opisu produktu.

(3) Wszystkie znajdujące sie w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla klienta do przedłożenia oferentowi odpowiedniej oferty kupna. Po otrzymaniu przez oferenta zamówienia od klienta, klient otrzymuje od oferenta najpierw potwierdzenie swojego zamówienia, głownie emailem (potwierdzenie otrzymania zamówienia). Nie stanowi to jeszcze przyjęcia zamówienia. Po otrzymaniu zamówienia oferent sprawdzi je szybko i prześle klientowi w przeciągu dwóch dni roboczych informację, czy przyjmuje zamówienie (potwierdzenie przyjęcia zlecenia).  Proces zamawiania w sklepie internetowym funkcjonuje w sposób następujący:

(4) Klient wybierając produkty z asortymentu oferenta umieszcza je klikając na przycisk „do koszyka“ w koszyku towarów. Klikając na „wyślij zamówienie“ przesyła swój niewiążący wniosek zakupu towarów znajdujących się w koszyku. Przed wysłaniem zamówienia klient może w dowolnym czasie zmienić i przeglądać dane. Wysłanie wniosku następuje jednak dopiero wtedy, gdy klient kliknie na przycisk „akceptuję OWH“ akceptując warunki umowy, co w ten sposób zostaje zawarte w jego wniosku.

(3) Oferent wysyła następnie klientowi emailowo automatycznie potwierdzenie odbioru, które zawiera zamówienie klienta i które klient może sobie wydrukować korzystając z funkcji „drukuj“. Automatycznie potwierdzenie otrzymania potwierdza jedynie, że zamówienie klienta dotarło do oferenta, a nie stanowi przyjęcia wniosku. Umowa dochodzi do skutku dopiero po złożeniu przez oferenta oświadczenia o przyjęciu zamówienia, które wysyłane jest w osobnym emailu.

§ 3 Przedmiot umowy, jego własności, dostawa, dostępność towaru

(1) Przedmiotem umowy są towary i usługi wymienione w zamówieniu klienta i znajdujące się w potwierdzeniu zamówienia i/lub zlecenia w cenach końcowych podanych w sklepie internetowym. Zastrzega się tam błędy do pomyłki, szczególnie w odniesieniu do dostępności towaru.

(2) Własności zamówionych towarów wynikają z opisu produktu w sklepie internetowym. Obrazy znajdujące się na stronie internetowej nie zawsze stanowią dokładne odzwierciedlenie produktu, zwłaszcza odnośnie koloru, który ze względów technicznych może się różnić od produktu. Obrazy stanowią jedynie materiał poglądowy i mogą się różnić od produktów. Dane techniczne, opis dotyczący wagi, masy i wydajności podano w miarę możliwości jak najdokładniej, mogą jednak zawierać pewne różnice. Opisane tutaj właściwości nie stanowią braków i wad produktów dostarczonych przez oferenta.

§ 4 Dostawa, ceny, koszty wysyłki

(1) Dostawa (przekazanie firmie spedycyjnej) następuje po płatności przez PayPal lub przelewy24, najpóźniej do dwóch dni po otrzymaniu płatności.

(2) Wszystkie ceny artykułów zawierają ustawowy podatek VAT. Podane ceny są cenami końcowymi, do których należy doliczyć koszty wysyłki. Otrzymują Państwo fakturę z wyszczególnionym podatkiem VAT.

§ 5 Dostawa

Czas dostawy wynosi do 5 dni roboczych. Inny czas dostawy podano każdorazowo na stronie produktu.

§ 6 Płatność

Płatność możliwa przez Paypal lub przelewy24. W wypadku płatności przez Paypal przesyłamy Państwu link do bezpośredniej zapłaty przez Paypal. Zobowiązanie klienta do zapłaty odsetek za zwłokę nie wyklucza dochodzenia dalszych roszczeń za zwłokę przez oferenta.

Klient może odliczyć tylko takie wierzytelności wzajemne, które zostały stwierdzone sądownie i uznane przez oferenta na piśmie. Klient może skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy związane z tym roszczenia odnoszą się do tego samego stosunku umowy.

§ 7 Uszkodzenia w transporcie

(1) Jeżeli towar dostarczono z widocznymi wadami transportu, to należy je natychmiast zareklamować u doręczyciela oraz jak najszybciej poinformować nas o tym.

(2) Zaniechanie reklamacji lub kontaktu z nami nie ma dla Państwa żadnych konsekwencji w odniesieniu do prawa do gwarancji. W ten sposób pomagacie nam jednak Państwo w możliwości wystawienia naszych własnych roszczeń w stosunku do spedytora względnie ubezpieczyciela transportu.

§ 8 Gwarancja

Gwarancję określają postanowienia ustawowe.

§ 9 Zastrzeżenie własności

Do momentu pełnej zapłaty za dostarczony towar pozostaje on własnością oferenta.

§ 10 Odpowiedzialność za wady fizyczne, gwarancja

(1) Oferent odpowiada za wady fizyczne według obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawowych, w szczególności §§ 434 i kolejne BGB.

(2) Gwarancja dotyczy tylko tych produktów oferenta, przy których opisie w potwierdzeniu zlecenia to podano.

§ 11 Odpowiedzialność cywilna

Obowiązują przepisy ustawowe.

§ 12 Prawo konsumenta do odwołania umowy

(1) Jeżeli klient jest konsumentem i zawarł z oferentem umowę za pomocą zdalnych środków komunikacji, w szczególności przez telefon, email,  faks lub stronę internetową oferenta, to posiada on opisane poniżej prawo do odwołania tej umowy.

(2) Ustalenia odnośnie kosztów

Klient ponosi koszty odesłania, gdy dostarczony towar odpowiada zamówionemu i gdy cena odsyłanego towaru nie przekracza 40 euro lub gdy klient przy wyższej cenie danej rzeczy nie wykonał jeszcze w momencie odwołania świadczenia wzajemnego lub płatności umownie ustalonej raty.

Brak prawa do odwołania występuje wyjątkowo w przypadku

• gdy klient zakupił produkty u oferenta do celów swojej działalności komercyjnej lub samodzielnej działalności gospodarczej (w taki przypadku klient nie jest konsumentem),

• w wypadku produktów, które według specyfikacji klienta zostały wykonane na jego indywidualne zamówienie lub dopasowane do jego osobistych potrzeb (produkcja specjalna),

• w wypadku towarów dostarczonych przez ściągnięcie z internetu (§ 312d ust. 4 nr 1 BGB)

– Pouczenie o odwołaniu –

Mogą Państwo odwołać swoją umowę w przeciągu 14 dni, bez podania przyczyny, w  formie pisemnej  (np. listownie, faksem lub emailem), lub – gdy dana rzecz zostanie Państwu przekazana przed upływem tego terminu – także poprzez odesłanie tej rzeczy. Termin ten rozpoczyna się po otrzymaniu tego pouczenia w formie pisemnej, jednak nie przed otrzymaniem towaru przez odbiorcę (w wypadku powtarzających się dostaw tego samego towaru, nie przed otrzymaniem pierwszej dostawy częściowej) i także nie przed wypełnieniem naszego obowiązku poinformowania zgodnie z artykułem 246 § 2 w połączeniu z § 1 ust. 1 i 2 EGBGB oraz naszych obowiązków wg § 312g ust. 1 zdanie 1 BGB w połączeniu z artykułem 246 § 3 EGBGB. Do zachowania terminu odwołania wystarczy odesłanie w odpowiednim czasie do nas odwołania lub danej rzeczy.

Odwołanie należy skierować do:

Agnieszka Barańska,

Tauernallee 71,

12107 Berlin

Niemcy

Skutki odwołania

W wypadku skutecznego odwołania wzajemnie otrzymane usługi należy przenieść z powrotem, a ewentualnie wyciągnięte korzyści (np. odsetki) zwrócić. Jeżeli otrzymane usługi oraz eksploatacja (np. korzyści użytkowe) nie mogą nam być zwrócone w całości lub częściowo, to muszą Państwo zapłacić nam rekompensatę za utratę wartości Za pogorszenie stanu danej rzeczy oraz wyciągnięte korzyści muszą Państwo zapłacić rekompensatę za utratę wartości tylko wtedy, gdy wyciągnięte korzyści lub pogorszenie stanu rzeczy związane jest z korzystaniem z tej rzeczy, które wykracza poza kontrolę właściwości lub sposobu funkcjonowania. Pod pojęciem „kontroli właściwości i sposobu funkcjonowania” rozumie się przetestowanie i wypróbowanie danego towaru, na ile to jest możliwe i praktykowane w sklepie. Rzeczy możliwe do wysłania w paczkach należy odesłać na nasze ryzyko. Ponoszą Państwo zwykłe koszty odesłania, gdy dostarczony towar nie odpowiada zamówionemu i gdy cena odsyłanej rzeczy nie przekracza kwoty 40 Euro, lub gdy Państwo przy wyższej cenie danej rzeczy nie wykonali jeszcze w momencie odwołania świadczenia wzajemnego lub płatności umownie ustalonej raty. W pozostałych przypadkach odesłanie jest dla Państwa bezpłatne. Rzeczy, których nie można wysłać w paczce zostaną od Państwa odebrane. Zobowiązanie do zwrotu zapłaty musi zostać spełnione w przeciągu 30 dni. Termin ten rozpoczyna się dla Państwa od odesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub towaru, dla nas w momencie ich odbioru.

– Koniec pouczenia o odwołaniu –

§ 13 Tekst umowy

Tekst umowy zachowany jest w naszym systemie wewnętrznym. Ogólne warunki handlowe znajdują się w dowolnym czasie do wglądu na naszej stronie. Dane zamówienia oraz OWH zostają Państwu przesłane na email. Po realizacji zamówienia Państwa dane ze względów bezpieczeństwa nie są już dostępne przez internet.

§ 14 Postanowienia końcowe

(1) Językiem obowiązującym w stosunku do umowy jest język niemiecki. W przypadku wątpliwości odnośnie tłumaczenia obowiązuje wersja niemiecka.

(2) W odniesieniu do umów pomiędzy oferentem a klientem obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem ustaw o międzynarodowym zakupie rzeczy ruchomych.  Ten wybór prawa obowiązuje klientów tylko wtedy, gdy zostanie on zwolniony przez zmuszające przepisy prawa kraju, w którym konsument ma swoje stałe miejsce zamieszkania.

(3) Jeżeli klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub dotyczy to specjalnego majątku publiczno-prawnego, to właściwość miejscowa sądu w kwestiach spornych związanych z umową między klientem a oferentem znajduje się w miejscu siedziby oferenta. To samo obowiązuje, jeżeli klient nie posiada właściwości miejscowej sądu w Niemczech lub w UE, lub gdy jego miejsce zamieszkania lub stałego pobytu nie jest znane.

——————————————————————————————————————————————————————-

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Verbraucherinformationen im Rahmen von Kaufverträgen, die über den Webshop zwischen Sarahmagic.com, Agnieszka Barańska, Tauernallee 71, 12107 Berlin, Deutschland –nachfolgend Anbieter genannt – und dem Kunden, welche über die Internet Seite Sarahmagic.com des Anbieters geschlossen werden. Soweit nicht anders vereinbart, wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen.

 

§ 1 Geltungsbereich und allgemeine Hinweise

(1) Vorbehaltlich individueller Absprachen und Vereinbarungen, die Vorrang vor diesen AGB haben, gelten für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Anbieter und dem Kunden ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden finden ausdrücklich keine Anwendung, es sei denn, der Anbieter stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

(2) Der Kunde ist Verbraucher, soweit der Zweck der georderten Lieferungen und Leistungen nicht seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

 

§ 2 Vertragsschluss

(1) Der Vertrag kommt zustande mit:

Agnieszka Barańska,

Tauernallee 71,

12107 Berlin

 Deutschland

(2) Die wesentlichen Merkmale der Ware ergeben sich aus der jeweiligen vom Verkäufer eingestellten Produktbeschreibung.

(3) Sämtliche Angebote in dem Webshop des Anbieters stellen lediglich eine unverbindliche Einladung an den Kunden dar, dem Anbieter ein entsprechendes Kaufangebot zu unterbreiten. Sobald der Anbieter die Bestellung des Kunden erhalten hat, erhält der Kunde zunächst eine Bestätigung über den seiner Bestellung beim Anbieter, in der Regel per E-Mail (Bestellbestätigung). Dies stellt noch nicht die Annahme der Bestellung dar. Nach Eingang seiner Bestellung wird der Anbieter diese kurzfristig prüfen und dem Kunden innerhalb von 2 Werktagen mitteilen, ob er die Bestellung annimmt (Auftragsbestätigung). Der Bestellvorgang in dem Webshop des Anbieters funktioniert wie folgt:

(4) Der Kunde kann aus dem Sortiment des Anbieters Produkte auswählen und diese über den Button „in den Warenkorb legen“ in einem so genannten Warenkorb sammeln. Über den Button „Bestellung abschicken“ gibt er einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen. Der Antrag kann jedoch nur abgegeben und übermittelt werden, wenn der Kunde durch Klicken auf den Button „AGB akzeptieren“ diese Vertragsbedingungen akzeptiert und dadurch in seinen Antrag aufgenommen hat.

(3) Der Anbieter schickt daraufhin dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail zu, in welcher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der Kunde über die Funktion „Drucken“ ausdrucken kann. Die automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden beim Anbieter eingegangen ist und stellt keine Annahme des Antrags dar. Der Vertrag kommt erst durch die Abgabe der Annahmeerklärung durch den Anbieter zustande, die mit einer gesonderten E-Mail versandt wird.

 

§ 3 Vertragsgegenstand, Beschaffenheit, Lieferung, Warenverfügbarkeit

(1) Vertragsgegenstand sind die im Rahmen der Bestellung vom Kunden spezifizierten und der Bestell- und/oder Auftragsbestätigung genannten Waren und Dienstleistungen zu den im Webshop genannten Endpreisen. Fehler und Irrtümer dort sind vorbehalten, insb. was die Warenverfügbarkeit betrifft.

(2) Die Beschaffenheit der bestellten Waren ergibt sich aus den Produktbeschreibungen im Webshop. Abbildungen auf der Internetseite geben die Produkte u.U. nur ungenau wieder; insb. Farben können aus technischen Gründen erheblich abweichen. Bilder dienen lediglich als Anschauungsmaterial und können vom Produkt abweichen. Technische Daten, Gewichts-, Maß und Leistungsbeschreibung sind so präzise wie möglich angegeben, können aber die üblichen Abweichungen aufweisen. Die hier beschriebenen Eigenschaften stellen keine Mängel der vom Anbieter gelieferten Produkte dar.

 

§ 4 Lieferung, Preise, Versandkosten

(1) Die Lieferung (Auslieferung an das Versandunternehmen) erfolgt bei Zahlung mit PayPal oder Sofortüberweisung spätestens zwei Tage nach Geldeingang.

(2 ) Alle Artikelpreise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Die angegebenen Preise sind Endverkaufspreise zuzüglich Versandkosten. Sie erhalten eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.

 

 

§ 5 Lieferung

Die Lieferzeit beträgt bis zu 5 Tage. Auf evtl. abweichende Lieferzeiten weisen wir auf der jeweiligen Produktseite hin.

 

§ 6 Zahlung

Die Zahlung erfolgt per Paypal oder Sofortüberweisung. Bei der Zahlungsart Paypal senden wir Ihnen in der Auftragsbestätigung einen Link, über den Sie direkt zur Paypal- Zahlungsabwicklung gelangen. Die Verpflichtung des Kunde zur Zahlung von Verzugszinsen schlisst die Geltendmachung weiterer Verzugsschäden durch den Anbieter nicht aus.

Der Kunde kann nur mit solchen Gegenforderungen aufrechnen, die gerichtlich festgestellt, unbestritten oder durch den Anbieter schriftlich anerkannt wurden. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur ausüben, wenn die dem zugrunde liegenden Ansprüche aus demselben Vertragsverhältnis herrühren.

 

§ 7 Transportschäden

(1)Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte sofort bei dem Zusteller, und nehmen Sie bitte schnellstmöglich Kontakt zu uns auf.

(2)Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.

 

§ 8 Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen.

 

§ 9 Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum des Anbieters.

 

§ 10 Sachmängelgewährleistung, Garantie

(1) Der Anbieter haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere §§ 434 ff BGB.

(2) Eine Garantie besteht bei den vom Anbieter gelieferten Waren nur, wenn diese ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde.

 

§ 11 Haftung

Es gelten die gesetzlichen Vorschriften.

 

§ 12 Widerrufsrecht des Verbrauchers

(1) Ist der Kunde Verbraucher und hat er mit dem Anbieter einen Vertrag unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, insbesondere per Telefon, E-Mail oder Fax, oder über die Internetseite des Anbieters geschlossen, so hat er das nachfolgend beschriebene Widerrufsrecht.

 

(2) Kostentragungsvereinbarung

Der Kunde hat die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn der Kunde bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht hat.

 

Kein Widerrufsrecht besteht ausnahmsweise

• wenn der Kunde die beim Anbieter gekauften Produkte zum Zwecke seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit erworben hat (in diesem Fall ist der Kunde kein Verbraucher),

• bei Produkten, die nach den Spezifikationen des Kunden individuell für ihn angefertigt oder eindeutig auf seine persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten wurden (Sonderanfertigungen),

• bei Waren, die durch Download geliefert werden (§ 312d Abs. 4 Nr. 1 BGB)

 

– Widerrufsbelehrung –

 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder -wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird -auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor dem Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.

Der Widerruf ist zu richten an:

Agnieszka Barańska,

Tauernallee 71,

12107 Berlin

 Deutschland

 

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise” versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kosten- frei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.

– Ende der Widerrufsbelehrung –

 

§ 12 Vertragstext

Der Vertragstext wird auf unseren internen Systemen gespeichert. Die Allgemeinen Ge- schäftsbedingungen können Sie jederzeit auf dieser Seite einsehen. Die Bestelldaten und die AGB werden Ihnen per E-Mail zugesendet. Nach Abschluss der Bestellung sind Ihre Bestelldaten aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich.

 

§ 13 Schlussbestimmungen

(1) Vertragssprache ist deutsch. Bei Übersetzungen gilt im Zweifel das deutsche Original.

(2) Auf Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren Anwendung. Diese Rechtswahl gilt bei Verbrauchern nur insoweit, als der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in welchem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

(3) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz des Anbieters. Dies gilt auch, sofern der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU hat, oder sein Wohnsitz oder sein gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

 

 

Be the first to comment “Regulamin”

"" was added to wishlist